31.12.12

Díxome andaba facendo unha especie de caminho cara san Iago ou Cruña................................................................................ Me dijo que estaba haciendo una especie de camino hacia san Iago o Cruña


Cuentos de Nocturnio e Alevosio III:
31 diciembre de 2012 para 2013...
Cuaderno de *flitácora o de mareantes - también conocido como "Libreta de ahorro o de *coroliflora"- , justo antes de que se produzca un cambio de rumbo y tomemos grados diferentes, con o sin aguardiente...
Libreta de brújula y sublime timón:
   Hace de esta entrada la mitad de un año en dique seco y sigue en reparación el casco por un golpecito de la botella cuando lo iban a bautizar para echarlo a la mar. Al mar de azúcar le falta sal y de tanto remolino le sobrevino diabetes de exceso por unas paladas de su marinería que amotinada a bordo espera regrese su capitáN-a...Un grumete más salado que la factoría fenicia de Málaga y la desembarcadera de Samilias (hoy  playa de Samil) ha dicho que el buque aun tiene para meses en su astillero reparando.
Por todos los caracoles limacos gasterópodos con o sin concha que este cuaderno de bitácora emplea tanta tinta que no hay calamares suficientes en los alrededores del puerto para que su mando, o restando, haga las delicias de sus catetos de a bordo esperando.
   Contra viento, contra marea, contramaestre o contraventana que he salido a navegar esta mañana y me encuentro a la vuelta una nota que decía:
Felicidades de la capitAnA....
   Pues lo dicho, cuánto te echamos de menos, bribona que calzando botas neoprenas, con tu pañuelo al viento  la mar deliciosa hacías que todos nos viésemos envueltos por tu aura de sol amanecido para despertar a popa y sentir el rumbo de proa. Siempre comentabas que cualquier cosa se pidiese por babor y, todos diligentes, así lo hacíamos aunque estuvieras a estribor. Como aquella tarde indecisa que con el timón bajo hombro viraste cuarenta grados e invitaste a la tripulación a ron y cañas; gracias a ello todos comimos una buena pesca, merluza incluida.
   Perdido el cabotaje y alejados a toda costa nos dimos una vuelta por donde caen las aguas en sumidero. Sentenciando la singladura nos dimos un abrazo entre sollozos y rémoras que como por arte magia salimos del atolladero y pudimos encarar contraatacando las tribulaciones del desastre.
Recalados en el viejo escolladero romano, del que aún quedan partes, nos dijiste a todos: tirar anclas, arriad mástiles, guardad botavaras y apagad velas.
Desde entonces nos quedamos a oscuras.
Qué te vaya bonito y dejes de ser sólo un hombre de paja[d:D´]

[*Términos que me he quitado de mi manga, o de mi eslora]

[Daguerre xentileza de Zeltia]Contos de Noiturno e Aleivoso III:
31 decembro de 2012 pra 2013...
Caderno de flitácora ou mareantes -tamén conhecido como "libreta de aforro  ou de coroliflora"-, xusto antes de que prodúzase un troque na derrota e tomemos grados desomellantes, con ou sin augardente
Libreta de compás e subrime temón:
   Fai    desta  entrada  a  metade dun ano en dique seco e segue en repación o casco por  un  golpecinho da  botella cando o ían a bautizar pra botalo á mar. Ao mar de azucre fáltalle sal e de tanto remuínho sobreveulle diabetes de exceso por unhas paladas da súa marinheiría que amotinada a bordo acada retorne o seu capitáN-a...Un grumete máis salado que a factoría fenicia de Málaga e a desembarcadeira de Samilias (hoxe praia de Samil) dixo que o buque aínda ten pra meses no seu estaleiro reparando.
Por tudos os caracois limacos gasterópodos con ou sen cuncha que iste caderno de bitácora emprega tanta tinta que non hai luras suficintes nos arredores do porto pra que o seu mando, ou restando, faga as ledicias dos seus catetos de a bordo ficando.
   Contra vento, contra marea, contramestre, ou contrafiestra que saín a bogar ista mañá e atópome á volta  unha nota que dicía:
Felicidades da capitAnA...
   Pois o devandito, canto che botamos de menos, bribona que calzando botas neoprenas, co teu pano ao vento a mar ledizosa facías que tudos vísemosnos envolvidos pola túa aura de sol amencido pra espertar a popa e sentir a derrota de proa. Sempre comentabas que calquera cousa pedísese por babor e, tudos dilixentes, así o faciamos aínda que estiveses a estribor. Como aquela tarde indecisa que co timón baixo ombreiro viraste corenta grados e convidache á tripulación a ron e canas; grazas a iso tudos comemos unha boa pescada, merluza incruída.
   Perdido o cabotaxe e afastados custe o que custe démonos unha volta por onde caen as augas en sumidoiro. Sentenciando a singradura démonos unha aperta entre esbagullas e rémoras que coma por arte máxica saímos da lameira e puidemos encarar contratacando as tribulacións do desastre.
Arribados no vello *pelouro rumán, do que aínda acadan anacos, dixéchesnos a tudos: botade áncoras, afrouxade  esteos e gavias, gardade botavaras e apagade velas.
Dende entón ficamosnos ás escuras.
Qué che vaia bonito e deixes de ser só un home de palla[d:D´]

[*Podería ser "peirao", máis está feito cos coios que fican alí dende tempo antergos]

27.12.12

El bien y el mal...[La luz eterna, en ambos casos]Contos de Noiturno e Aleivoso II

Dc Arallo había predicho determinar con sesgo enfático y moviendo su mostacho declaró el concurso desierto. Toda la sala refunfuñó y se levantó de pronto incomodada. 
¿Cómo era posible que los dioses del estadio olímpico hubieran omitido aquella regla, sin darse cuenta ninguno? ¿En qué cabeza podía caber semejante cosa, siendo todos tan perfectos, sin tacha ni "natacha"?

Dc Arallo, lo dijo bien claro: -Queda desierto, por otros mil años el concurso a "Dios Visible e *Incorpóreo", por falta de candidatos "necesarios". 
Entonces un pequeño reportero, verde para ser más exactos exhaló una pregunta que aún perdura actualmente: ¿Y nos vais a dejar así en ascuas, con estas creencias; y la libertad, qué hay de ella? 

Inmediatamente fue hecho preso y anclado a su pasado se lo prepararon de plato con cebolla y berzas. 
Dc Arallo, confesor del mismísimo Odín de Valhalla, el que presentó ante el ara al gran Thor Niquete, se dispuso a la mesa con su festín de diciembre como todos los ciclos, ancas de rana...
(y convidó a su amigo Loqui, Técnico Superior en Paraciencias y Grado Alcohólico...donde las halla)

 [*Nota del autor nota: Podría haber sido “corpóreo” pero siendo visible queda aclarada su procedencia material y no deseo repetirme o repetirlo, pues nada más rallante que un dios doble, triple. Además, aquí hablamos del afamado concurso monoteísta, no el politeísta. Aunque pudieran ser tres…Como Genesis cuando se fue Peter Gabriel]

Eso…[d:D´]

23.12.12

Os sucesos do Cambedo...[A unos les emparedaron loas, a otros los enviaron al paredón]
  


     Disgústanme as guerras e coñézoas de perto, disgústanme as armas e sostívenas nas mans, disgústame o poder ferrado á súa butaca que esquilma tesouros comúns, púbricos, pra os seus benefizos persoais. Disgústame o emponzonhamento das relixións, seus xerarcas, que apropándose da verdade aliánse cos gobernos e da man interesados van atopando cos seus dedos pecadores inexistentes. Atopados istes, os prenden, confésanos,sacrifícanos aos seus deuses pantasmas e limpan as súas concezas con golpes de peito ante outro dos seus semellantes, de preto. Disgústame que moitos homes inventen seudocenzas nas que calquera conceto condúceos a verdade, súa verdade: verdade imbécil. Anacrónicos razonamentos coma as viravoltas dos guións mal escritos en moitas pilículas estadounidenses. Chámanse teólogos e constrúense razonamentos incongruentes, tan antergos e suficintes coma pra producir medo e terror nos máis sinxelos.
Cantos Canotos conhecemos, cantos Poulos e Des hai soterrados, desparecidos nas cunetas, beirarrúas e nas ribeiras dos ríos..BD

[...NON ME MATEDES, QUE DEIXO SETE FILLOS..pág 41,42.]     


   


    
    
       Me   disgustan las guerras y las conozco de cerca, me disgustan las armas y las sostuve en las manos, me disgusta el poder aferrado a su butaca que esquilma tesoros comunes, públicos, para sus beneficios personales. Me disgusta el emponzoñamiento de las religiones, sus jerarcas, que adueñándose de la verdad se alían con los gobiernos y de la mano interesados van buscando con sus dedos pecadores inexistentes. Encontrados estos, los encarcelan, los confiesan, los sacrifican a sus dioses fantasmas y limpian sus conciencias con golpes de pecho ante otro de sus semejantes, de negro. Me disgusta que muchos hombres hayan inventado seudociencias en las que cualquier concepto los conduce a la verdad, su verdad, verdad imbécil. Anacrónicos razonamientos como los vericuetos de guiones mal escritos en muchas películas de los estadounidenses. Se llaman teólogos y se construyen razonamientos incongruentes, tan primitivos y suficientes como para producir miedo y terror en los más sencillos] Cuántos Canutos conocimos, cuántos Des y Celsos hay soterrados, desaparecidos en las cunetas y en las riberas de los ríos...BD

UNA GUERRA NO SE PUEDE GANAR EN ALPARGATAS...d:D´

21.12.12

El pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla...[FÓDASE ANDREA FABRA]

[Así sólo se aprecia la buena música que es lo
que merece la pena]

Fai moito tempo enviómoo un amigo, ademáis é un bo 
tema musical, do tipo da Mandrágora.
Agora cólgoo, coma lembranza, seica algún pensaba que 
tudo isto andaba esquecido.
Non perdamos a mamoria, coma con a histórica

Hace mucho tiempo que me lo envió un amigo, además es un 
buen tema musical, al estilo de la Mandrágora.
Ahora lo cuelgo, como recordatorio, por si alguno creía que 
todo esto estaba olvidado.
No perdamos la memoria, como con la histórica.

17.12.12

...Cariño, contigo *pan y cebolla...[Oro, incienso y mirra]...¿Jamón, gambas y alegría?


[Retitulado:*.Mejor aun: Cariño, contigo pollas en vinagre. Muy ricas en escabeche]
Asuntos teologales o políticos tienen, eso dicen , para contradecir a la tradición, tan sincrética como siempre, que el buey no era parte del convenio, ni la mula. El animalario. Será que este año aun, por la inercia, se mantiene y el próximo lo pierden. Para mí, es crisis y sobran dos o uno, el jefe, justamente el que ya se supone estaba allí. En un establo había o no; el medio de transporte lo pierden y se hacen peregrinos, sin techo, nómadas de su propia costumbre. Se disfrazan con ropajes rituales; complejos chamanes, ordinarios brujos, como apasionados druidas que sólo ellos son capaces de conducir por sus razonamientos a liturgias redirigidas, primitivas; de espaldas al gentío.  Tienen la palabra y no soportan a los que no creen. (Continuará)
                                                                                                      


Conmociones:
Surrealismo de palabra, interpretación censurada, monopolio de desdicha, ímpetu solaz, derroche de fuerza, sometimiento ladino, compañía inquieta, constante aburrimiento, fiel imprudente, tiempo olvidado, adjunto feligrés, conmemorable rico, inventor deseado, ideólogo imposible, sopor de desgracias, comendador destronante, hipócrita redimido, sensor equino, verjurado burgués, ilergete contumaz, guante carpetano, sonrisa sardónica, frotamiento de manos, avaricia sin par, convertidor de gustos, colmo gazpachado, sermón ilustrado, dador conmocionado, buloso viajante, peregrino temporal, ideando consuelos, gemido mejorado....Qué luz... de farol...

14.12.12

CRISIS PRIMERA...[Entre pobres. cómo siempre; se supone]

OTRORA...


ERE...

AHORA...
[y ellos dirán convencidos, lavándose las manos:Veni, vidi, vici]
      
Frankie Goes To Hollywood- The Power Of Love 
(Versión extendida)

As crises provócanas uns poucos, os opulentos, e sófrenas o pobo.
Non lles afectan a iles, aíndaque se queixan porque baixan os seus ingresos.
Agora, decidiron que ista afecte, ademáis, á 
Pois entón faise plaxio da mesma norma, 
como no pasado, no medievo.
Canto máis lonxe atoparanse
dos seus fieis
e os seus ceos.
[Aos seus deuses si se achegan, pois xa son iles]
d:D´

Las crisis las provocan unos pocos, los opulentos, y  las sufren el pueblo.
No les afectan a ellos, aunque se quejan porque bajan sus ingresos.
Ahora, han decidido que ésta afecte, además, a
a la tradición. 
Pues entonces se hace plagio de la misma norma, 
como en el pasado, en el medievo.
Cuánto más legislen y censuren 
con teologías banales
más lejos se encontrarán
de sus fieles
y sus cielos.
[A sus dioses sí se acercan, pues ya son ellos]
d:D´

8.12.12

EL EXORCISTA I...[Cuando los tigres se liberaron]


 Desde nuestras ventanas oculares se ven otras; es nuestra mente quien procesa los datos e intuye que a ciertas horas no es corriente que unas cortinas coloradas tengan tanto movimiento. Se viven sensaciones, se duermen esperanzas y se realizan espontáneos ritos que acallan los motivos expuestos. En la calle, dos meretrices sueltan improperios por las palabras de unos hombres a los que les resultan caros sus emolumentos. Ellas, tan dignas, se defienden con contrariedades y bruscos movimientos. Hace quince años , dice una de ellas, que me dedico a esto y si tu dices ser político honesto, yo soy virgen.[d:D´]
[Fotos propiedad de d:D´]As estacións suceden sen  pausa, constantemente. Las estaciones suceden sin pausa, constantemente.
É o outono da vida, do ano Es el otoño de la vida, del año 
e todo decrína coma os números dunha raíz ao cubo y todo declina como los números de una raíz al cubo. 
[d:D´]                                               

2.12.12

MÁS CLARO, AGUA...

Entró y, apoyándose en la barra, le pidió al camarero un vaso de agua y una tapa de palillos.

El sorprendido camarero, al principio, sonrió y viendo la circunstancia en su cara fue incapaz de ofrecerle la carta principal.
[d:D´]
Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí... [Augusto Monterroso] La Plasticidad del perpiaño rosa.

[Ayer, en La Pedriza, descendiendo sin hacer ruido, entre la nieve como linces, con Oscar entre el Callejón de las Abejas y La Bota,a trocha discrecional]

30.11.12

De la *ceca a la Meca, pasando por Meco...[no baldearás, El CUBO, de balde]

Nuevos TEMPLOS, donde consumir el tiempo, donde se consume la vida y matándolo
 o perdiéndolo dejar el dinero que ENDIOSA a unos y empobrece a (todos) otros.


Nuevas peregrinaciones verán nuestros ojos a cualquier hora
y las ventas aumentando como zombis para comprar
cualquier cosa por causa de los que vengan detrás
Somos hijos desterrados del bien y sometidos al consumo
nos llevan para labrar  sus pasillos y salas de moquetas
donde pasear con el gesto idiota y los ojos orbitando
el cerebro que detrás se queda seco, pasmado
ante tanta mercancía sin saber a que renunciar.
Nuevas peregrinaciones oiremos por nuestras manos 
al contar con los dedos los papeles de transacción 
y así ver como devoramos el tiempo en platos soperos 
que engordan nuestras estancias vacías de materialismos
soporíferos...
Que donde antes era vino, hoy vino otro
a ocupar su lugar por jerezano ya no destila 
lo que el nuevo estila en un buen sitio
en otro lugar apresado
consumo
gusto
ledo
ledo
gosto
consumo
noutro luar apresado
o que o novo estila nun bo sito
a ocupar o seu luar por xerezano xa non *estila
Que onde iñantes era viño, hoxe veu outro
sonorentos...
que engrosan as nosas estanzas baleiras de materialismos
e así ver coma larpamos o tempo en pratos soupeiros
ao contar cos dedos os papeis de transeción
Novas pelegrinazons  oiremos polas nosas mans
ante tanta mercadoira  en saber a que renunciar.
O celebre que detrás fica enxoito, arrepiado
onde barzonando co xesto parvo e os ollos arbitando
lévannos pra sachar os seus corredoiros e estrados das alcatifas
Somos fillos desterros do ben e sometidos ao consumo
calquera cousa por causa dos que veñan detrais
e as vendas medrando coma zombis pra mercar
Novas romarías verán os noso ollos a calquera hora[d:D´]


[*andar de ceca en meca"]
[*Tamén:  alquitara]
[...y de la Meca a la Ceca, pasando por Meco...]

17.11.12

Neptuno perdido... [Epopeya de Ulises I][Entenderéis el porqué de este vídeo de Ian Scott Anderson]
Cuántas veces nos hemos preguntado cuántos navegantes 
han sido náufragos en los diferentes mares. Algunos atravesaron
océanos en vuelo a vela para intentar ganar otras factorías 
de procedencias fenicias encontrándose encharcados 
de fangos espesos que les dejaban poco o nada 
para mantenerse a flote.[bd]


Cantas veces preguntámonos cantos mareantes
foron  naúfragos nos desomellantes mares. Algúns traspasaron
océanos en voo a vela pra intentar gañar outras factorías
de promanencia fenicia atopándose  encharcallados
de fangos mestos que lles deixaban pouco ou nada
pra manterse á frote[d;D´]


[Me encontré a este Neptuno en un momento de bajamar.
Con quien conversa parece que le indica con sus gestos
donde se debe encontrar otro, el otro.
El día daba para mucho más y, después de tanta agua, 
esto parecía un lugar lleno de vida cómo en el fondo del mar]
Finalmente, hace poco, lo encontré así con su tridente

13.11.12

SOL y JÚPITER.......[Neoclasicismo tras estructuralismo actual].... O cuando la LUNA se ausenta.


[Merece la pena pinchar en la barra]
Y evidentemente...reloj

Anotaciones:
[Lo podríamos definir así: Estructuralismo actual, vitrificación del espacio. 
Incluso, añadir el prefijo "neo" o "re"; para los más pijos, "super, mega"...
Cuando me paro a verlo, me imagino nuevas vidrieras, sin colores, 
sin filigranas, sin hormigones, sin plomo o sin cobres.
Son amplias y transmiten resistencia y claridad con nuevos materiales para dejar pasar 
la luz del Sol, en Sol y el destello de Júpiter en estas temperamentales madrugadas.
Impide a las lluvias, a las que ves sus "enaguas", enaguar; 
como cobijas venezolanas. 
Bajo ellas puedes ver estrellarse los granizos, 
los vientos, las gotas.

Un viejo chascarrillo dice: 
- No es lo mismo tomar el sol en la puerta del tranvía, 
que el tranvía en la Puerta del Sol.
Podríamos añadir:
- Lo mismo me da que me da lo mismo; tomar el sol en Sol, 
que tomar en Sol el sol.


Posiblemente nos recuerda esta estructura a los de otros lugares, 
pero no por eso dejan de ser útiles y adecuadas, incluso en el parecido. 
¿Acaso, no se parecen los coches de las diferentes marcas?bd][La pequeña cámara, con tantos golpes comienza a dar fallos de centrado.
Hace unos días que la luna está en otra fase]

9.11.12

SOL y LUNA...[Neoclasicismo]
Y evidentemente reloj...
Sin comentarios...
(2ª parte, pincha
aquí)De madrugada los repartidores inundan, como los calderos con agua, las calles y aceras peatonales, las plazas grandes
y viejas callejuelas por donde van dejando sus mercancías al ritmo que les indican sus colegas ayudantes o los horteras dependientes. Un conjunto de ruidos rodados que despiertan en los lugares más dispares. De la misma forma  que somos testigos de estos acontecimientos cotidianos, costumbristas o, ya, tan naturales, nosotros vamos grabando cierta admiración hacia estas personas que en bullicio bajo proveen a la ciudad de sus enseres para los nuevos días que contemplo por delante, cada mañana, al salir del metro.
Descendido del autobús, se ha quedado atrás el primer saludo de la mañana al conductor; luego aun recuerdo el silencio del trayecto, contemplando a través de sus grandes ventanales como nos adelantan los vehículos particulares y en sus  paradas van subiendo otros viajeros con destinos convergentes, diferentes.
Una mujer perdura sus limosnas entre mantas, como siempre, acomodada a una triste y sedentaria costumbre de tener alargado el brazo del que pende un plástico y vulgar vaso sediento de monedas de céntimo o de euro.
Pasando, frente a ella me pregunto cuál es su condición y el porqué de su sentido, de todo eso.

Un viejo camión Pegaso, un pegasón Tecno, un "Bocanegra" de aquellos tan complicados que para verdaderos expertos se les deshacían en elogios sus cualidades de rutero escalador y noble máquina producto de una tecnología autóctona donde Enasa aun demostraba cuánto valía.
Samuel, su conductor saludaba a la pedigüeña con un breve y agradable saludo que de una voz clara y ufana le decía: Buenos días, amiga. 
La respuesta era tanta o más limpia que la recibida; una voz viva, clara, no quejosa, amable y de madurez femenina, risueña y amplia.
Charlé un poco con ellos mientras, por el callejón de San Ginés, descargaban las últimas harinas de una antigua fábrica de Tarancón, más allá de las Cuestas de Las Encomiendas, que era absorbida por otra y todos ellos andaban un poco en vilo, con dudas sobre su nuevo, o no, camino.

Era el último viaje para un gran camión que con más de veintisiete años sobre sus dos ejes dejaría de llevar y traer sacos de harinas desde sus silos a la CHOCOLATERÍA y otros establecimientos.d:D´14.10.12

SUCELLOS...no LUSCO e FUSCO.. (Sucellus.Sucelo) Prolongación de la montaña LAURANA. MONTE LAROUCO...2ª Parte


         
Cimeira deusa Laurana                     
durmindo deitada             
co respeto que  teñen                    
cado a poñente      
dende onde vense as augas 
cheas de pingas de sedento              
chao que non se aniña   
do fértil enorme  do que falo                            
coa súa maza         
pretende golpear soterrado         
pra lanzar ao ar súa cana
Tiven o pracer, de xeito pagá, admítoo, de fotografar a Larouco, tocalo e deixarme impregnar da súa radón. Os meus familiares amigos, Reigada , Castro e Fontes permitíronmo. Rito tránsfuxido que só trata de lembrar a aqueles vellos costumes (que eu vía pola Santa Cristina de Lavadores) coas que moitas mulleres e homes, cos seus panos, idolatraban a forma. Eu só rocei o contacto da mica, do feldespato, e con sentimento de non traizoarme deixeime impregnar de bano fértil de pedra. Inerte anaco de rocha que sacudiches un día o esquilmo, a deusa adourada da túa durmida montaña. Dormevea dende a madrugada que insina á tardiña o futuro tempro da súa probabilidade tempal. Ou ben insina deitándose o sol en vinte e catro horas bonancibre ou levántase desapacibre. Nas súas mans domina o tempo, os meteoros, os sonos dos seus pobos. Fertilizou os lameiros, os eidos; das casas baixo os tellados e nos cortellos. Miúda ferrería, qué ferreiro...d:D´


[Tuve el placer, de forma pagana, lo admito, de fotografiar a Larouco, tocarlo y dejarme impregnar de su radón. Mis familiares amigos Reigada, Castro e Fontes me lo permitieron. Rito tránsfuga que sólo trata de recordar a aquellas viejas costumbres (que yo veía por Sta. Cristina de lavadores) con las que muchas mujeres y hombres, con sus pañuelos, idolatraban la forma. Yo sólo rocé el contacto de la mica, del feldespato y con sentimiento de no traicionarme me dejé impregnar de fértil baño de piedra. Inerte trozo de roca que sacudiste un día el monte, la diosa adorada de tu dormida montaña. Duermevela desde la madrugada que enseña al atardecer el futuro templo de su probabilidad temporal. O bien enseña acostándose el sol en veinticuatro horas bonancible o se levanta desapacible. En sus manos domina el tiempo, los meteoros y sus pueblos. Fertilizó los prados, los campos; de las casas bajo los tejados y en las cuadras. Menuda herrería, qué herrero…d:D´]

30.9.12

Adiós VERANO de 2012...[De un azul limpio que de seco tuvo varias olas y entre todas se dieron la mano muchas veces]Esperaba o ceo unhas choivas que engordasen as uvas e baixo elas esperaban persoas mirandoo.
As parolas tinguíanse de púrpuras linguas maternais de infusións e de herbas
relaxantes acougos e sementas de tantas e tantas pláticas que ambos miraban un sinal
que lles deixase ise gosto quedo, manso do intre pasado.
O presente vívese cada día co consolo, e acoubo, dos momentos que zoupeiros eles, 
os minutos que conduciron a sorrisos, paroladas e outras troulas
Cando a humidade do airo é suficinte, o ceo memoriza as rañas dos avións
e déixanos ver o que só as cartas da navigación indica con liñas.
Logo, aos poucos, defumínanse coma se fose faiando o recordo
Remata cando desparescen e o ar recupera a súa xenuina cor azuis.
Non queda eiquí pois o avión continúa o seu percorrido e prolonga o seu sinal un pouco máis aló.bd

Esperaba el cielo unas lluvias que engordasen las uvas y bajo ellas esperaban personas mirándolo.
Las palabras se teñían de púrpuras lenguas maternas de infusiones y de hierbas
relajantes sosiegos y siembras de tantas y tantas pláticas que ambos miraban una señal 
que les dejase ese gusto quedo, manso del instante pasado.
El presente se vive cada día con el consuelo de los momentos que vagan ellos, 
los minutos que condujeron a risas, charlas y otros festejos
Cuando la humedad del aire es suficiente, el cielo memoriza las pistas de los aviones 
y nos deja ver lo que sólo las cartas de navegación indica con líneas. 
Luego, poco a poco, se difuminan como si fuera fallando el recuerdo
Finaliza cuando desaparecen y el aire recupera su primigenio color azul.
No termina aquí pues el avión continúa su curso y prolonga su señal un poco más allá.bd.

15.8.12

Roque de Agando [Bosques de Laurisilvas de La Gomera]
Pasarán moitos anos ata que póidase volver a ver así
Cales son os motivos polos que iste país arde 
en tan desomellantes luares?
A iñoranza e a andrómena adoitan ser, entre outros, 
os motivos expostos?
Intereses egosístas ou trastornos sociais duns poucos
afectan ao conxunto.
Emprobecen a todos hipotecando
un pouco mais, cada vez, o débil futuro
duns ecosistemas que sinten a presión humana
coma un inigimo que afogarase
nos seus propios devoltos.
Que descoidos?
[un país onde o lume é un símbolo primitivo, 
tanto coma a teofaxia na que moitos deles viven]B:D

Pasarán muchos años hasta que se pueda volver a ver así.
¿Cuáles son los motivos por los que este país arde
en tan diferentes lugares?
¿La ignorancia y la superchería suelen ser, entre otros, 
los motivos expuestos?
Intereses egoístas o trastornos sociales de unos pocos 
afectan al conjunto 
Empobrecen a todos hipotecando 
un poco más, cada vez, el débil futuro
de unos ecosistemas que sienten la presión humana
como un enemigo que se ahogará
en sus propios descuidos.
¿Qué descuidos?
[Un país donde el fuego es un símbolo primitivo, 
tanto como la teofagia en la que muchos de ellos viven]B:D

8.8.12

RÓBER MEDIERO VÁZQUEZ otra vez Campeón[San Sebastián de los reyes]

Javier García, segundo clasificado, saluda a Róber Mediero como campeón, ambos de la Federación Galaica de Ciclismo,
del Gran Premio Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.

Tan rápido llegó desde que lo identifiqué que con la cámara sólo pude realizar esta segunda toma...
Proyectó su sombra el viento y al pasar refrescó el calor en un instante. Luego frenó más adelante
Descendiendo abrió una botella. Recuperado, alegre y tranquilo, saludaba a cada nuevo corredor....Con un minuto  cuarenta y tres segundos de diferencia se imponía Róber Mediero sobre el segundo clasificado, su compañero Javier, de la misma federación. 
Detrás de ellos llegaban los otros corredores.
Según me contó brevemente fue algo así :  Amigo, analicé el alto de Paracuellos y en la siguiente subida 
ya lo tenía decidido, a unos diez kilómetros demarré e impuse mi ritmo. Eso es todo. Ya te comenté a la
salida, vamos a arrasar. 
Yo le había entendido que él iba a arrasar, eso fue lo que yo entendí. ¨
Él  sí que arrasó.
Amigo, no hay fallo...

Róber Mediero y Javier García

Róber llegando en solitario a la meta en la avenida de RR.CC.

15.7.12

ROBERTO MEDIERO CAMPEÓN JUVENIL DE CRI DE GALICIA


   
Estimado señor fantasía que nos transformas en oleadas las manos y las risas circunspectas en inspiraciones vivas del esfuerzo que realizas.
Algo que haces a los que te conocen y rodean felices.
Estimado señor  fantasía que lo eres para aquellos que viéndote, principalmente afines o legos, sueñan con las cualidades de tu mundo al suyo virtual. Ellos lo viven en su imaginación, tú lo consigues.
Los sacas de la oscuridad y contemplan tus llegadas
fugaces de brillo las metas que veloces traspasas y encienden de sonidos y palabras cuando las cruzas.
Estimado señor fantasía de acerados radios en el viento cimbrean forzándolo a seguirte la corriente y poniendo pesadas cicatrices aceleras con Eolo susurrándote al oido. BD.
Cuando la práctica unida a una cualidad natural obtiene resultados esperados, muchos lo llaman virtud. Palabra de tradición irregular que misturada no se para a pensar en ella. Creen que los dioses, inexistentes, proveen de lo necesario a ciertas personas. Nada más lejos, es mucho más sencillo.
Cuando la práctica unida a una cualidad natural obtiene espléndidos resultados, algunos lo llaman tesón, constancia, esfuerzo, ánimo. De la unión del carácter y del temperamento resulta la personalidad.
Quienes conocen a Róber saben que se encuentran con la sombra del mismo Eolo, la que refrigera el viento. Cuando el hijo de la luz, Fotón, calienta, él se acompaña de la brisa marina; de la brisa cargada de sales de las Rías. "Das bisbarras" atlánticas que humedecen los pulmones y dulcifican el compás de una buena marcha de entrenamiento.
La elevada cadencia con que consigue pedalear  somete a sus rivales, antes de empezar, a cierto nerviosismo.
Comparto con mi gran hermano Berto  la gran alegría que siente cuando me envía a través del móvil los mensajes de su cruce por meta. Cuando prepara su equipamiento se anteceden detalles de superar a sus rivales. En la salida sabemos, según disponga vestido,  que no será vencido. d:D´

27.6.12

Ourense, onte pola tarde [ Ourense, ayer por la tarde]Frente al Parque de San lázaro. 
Este termómetro está frente a la estatua dedicada a
fundador de la Escudería Ourense.
Al fondo, a la derecha , está el
hotel San Martín.Esta tarde
17 de julio